Moshe Kupferman

Israeli (born Poland), 1926–2003
All works by Moshe Kupferman